ORGANIKUS OÁZISOK

Az Organikus Szakirányú Továbbképzésen mentorként végzettek működési helyei

INTÉZMÉNYEK

Búzaszem Katolikus Iskola – Göd

A Búzaszem a minden emberre érvényes organikus pedagógiai törvényszerűségeket és eszközöket tölti meg magyar tartalommal. A keresztény magyar néphagyományt használja nevelési erőként.

Magas színvonalú tudás, hit, keresztény, magyar kultúra és erkölcs. Ezt kínálja a Búzaszem Iskola. Mindennapjainkat és ünnepeinket áthatja a magyar hagyományokra épülő és a családias nevelés.

A keresztény nevelésben történelmi egyházaink papjai, lelkészei segítik munkánkat. Ennek színterei a heti két hittanóra, a meghitt reggeli áhítatok, ünnepeink, közös miséink és istentiszteleteink.

Az iskola egy közösség gondoskodó karjaiban működik. Fontosnak tartjuk, hogy az ide járó családok összefogjanak, egymásra találjanak, így erősítsék egymást. Ezért az iskolánkba mindig családokat várunk és fogadunk be. Szorosan együttműködünk velük, mint a gyermekre ható legerősebb közösséggel. Nagyon szép példája ennek az összefogásnak az, ahogy felépítettük és működtetjük az iskolánkat.

A Búzaszem egyházi iskola, így a tanítás ingyenes. Mindössze a művészeti képzés után kell félévente a közzétételi listában meghatározott térítési díjat fizetni.

A kis létszámú, legfeljebb 22 fős osztályok lehetőséget adnak személyre szabott figyelemre és egyben tehetséggondozásra is. Az alapozó tárgyak magas színvonalú oktatása mellett kiemelt szerepet szánunk a művészeteknek, mert azt az érzelmi nevelés fontos eszközének tekintjük. Minden „búzaszemes” gyermek muzsikál, klasszikus és népi hangszerek közül választhatnak.

A hozzánk járó gyermekek első osztályos kortól néptáncolnak, kézműveskednek. A foglalkozásokon törekszünk a magyarság szellemi és tárgyi kultúrájának őrzésére, továbbadására. Követendő mintának tekintjük a népi vallásosság szép formáit, tanítványainkkal megismertetjük a magyar díszítőművészetet, a táncművészetet, a zeneművészetet, a hagyományos társadalmi és nemi szerepmintákat, viselkedési formákat, valamint közösségmegtartó szokásokat.

A Búzaszem Iskola célja, hogy a keresztény magyar hagyományokra építve adjon naprakész, magas szintű tudást az ide járó gyermekeknek, s nevelje őket olyan felnőttekké, akik kovászai lehetnek családjuknak, nemzetüknek.

horvath.szilard@buzaszem.hu, 00 36 30 9 219 260

Búzaszem: nevelés néphagyománnyal

www.buzaszem.hu

Harangvirág Református Óvoda – Pécel

2019/20 -as nevelési évtől organikus szemléletű ,átdolgozott pedagógiai program szerint végezzük nevelő munkánkat.

Óvodánkat 2003-ban alapította a Péceli Református Egyházközség Presbitériuma, amelynek azóta is fenntartója.

5 csoportban 124 gyermekkel folyik a nevelő-oktató munka.

Intézményünk rendelkezik tornateremmel, logopédiai-fejlesztő szobával, korszerű és minden előírást kielégítő melegítő-tálaló konyhával. Udvarunkon a modern és biztonságos játékok sokféle mozgásra, együttjátszásra adnak lehetőséget.

A szakmai munka zálogát minden területen szakképzett, hivatásuk iránt elkötelezett, Isten törvényeinek engedelmeskedő munkatárssal igyekszünk biztosítani, akinek legfontosabb kötelessége a szeretet nagy parancsolatának megtartása:

„Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből, és a te felebarátodat mint magadat.”(Lukács 10,27)

Óvodánk pedagógiai programjában a hitéleti nevelés mellett,kiemelt helyet foglal el az anyanyelvi nevelés, a diszlexia prevenció. A logikai gondolkodás elősegítésére Polgár Judit Sakkjátszótér programját használjuk kiegészítésként. Dr. Pécsi Rita mentorlásával intézményünk életét az organikus pedagógiai szemlélete alapján szervezzük.

 • Organikus, mert az életet hordozza, tovább tudja adni azt. Amely folyton változásban, növekedésben van, él, lüktet, válaszolni igyekszik a környezet kihívására.
 • Nagy gondot fordítunk a gyermek és családjának megismerésére. Valljuk: Csak a megismert gyermek nevelhető. Gyermekeinket úgy védjük a világ felfokozott tempójától, hogy tudatosan nem vállalunk fel olyan tevékenységeket, melyek a nyugodt és elmélyült játéktól veszik el az időt.
 • A gyermek egyszeri, egyedi lényének felismerése. Minél jobban megismerni, annál inkább be- és elfogadni a másikat. Ebben a folyamatban az ÉN szeretet, egyre inkább Te szeretetté válik.
 • Küldetésünk: A gyermeket Isten ajándékának tekintjük, akit a krisztusi úton járva, az Ő szeretetében nevelünk. A gyermeknek joga, hogy hitben, szeretetben, nyugodt, lassan járó, vidám és biztonságos légkörben nevelkedhessen. Biztosítjuk a sokoldalú, harmonikus személyiségfejlődéséhez a megfelelő feltételeket, légkört élünk köré. Figyelembe véve személyiségét, egyéni sajátosságait, képességeit felkészítjük az életre. Nevelésünkben kiemelt szerepet kap az anyanyelvi nevelés.
 • Jövőképünk: Mi, a Harangvirág Óvoda, nevelő közössége a keresztyén szellemiséghez híven szeretnénk életvidám, gondolkodó, a teremtett világ felé nyitott, boldog, döntésképes, elfogadó, toleráns, segítőkész gyermekeket nevelni. A napi gyakorlatban szeretnénk a művészetek eszközeit felhasználva, sok jó mintát megláttatni a gyermekkel, akiből kinézzük a teljesítményt, s ha kell, észrevétlenül segítjük.
 • Szeretnénk jól élni a gyerekekkel, osztozni sok közös élményben. Nem sietni sehova, azért vagyunk itt az óvodában, hogy a szépségeket gyűjtögessük.
 • Minden kis sikert biztatunk, és a különböző terepeken szerzett tapasztalatai által megerősítjük őket.
 • A nevelőmunkában a szülők együttműködésére kiemelten számítunk. Szeretnénk megtalálni azokat az utakat, melyek megerősítik őket a szülői hivatás betöltésében, felelősségtudatuk növekedésében. Tudatosítani kívánjuk a szülői szerep fontosságát.”

anitagudmannb@gmail.com, 0620/4169745

refovipecel@gmail.com, 0628/452-007

Krisztus Király Római Katolikus Általános Iskola – Dunakeszi

Egyházi iskolaként nevelésünk alapja és középpontja maga Krisztus. Az iskola nevének választása is ezt tükrözi. Valljuk, hogy Krisztus országa köztünk a szeretet országa, ezt építjük életünkkel, tetteinkkel, ahogy azt Jézus Krisztus megmutatta, tanította.

Mottónk: „Egy a ti tanítótok, Krisztus.” (Mt. 23,10.)

Hisszük, hogy annak az életszemléletnek van jövője, amely:

 • a kapcsolatainkban tud meggyökerezni, nem pedig a virtualitás fele sodor;
 • érzékennyé tesz a saját magunkban és környezetünkben zajló növekedések iránt;
 • a bizalomból nyeri az erejét, és ennél fogva képes a „nyer-nyer” megoldásokra;
 • felfedezi, hogy a szövetségi szintű elköteleződésben képes a legjobban kibontakozni;
 • amely a saját és közösségi eszmény felfedezésére sarkall, és erre igent mondva találja meg az eredetiségét

A keresztény hagyományokban gyökerező, a klasszikus emberi értékekre épülő, mégis modern, életközeli normákat szeretnénk tanítványaink elé állítani. Nevelő-oktató munkánkban arra törekszünk, hogy keresztény életvitellel, a művészetek bevonásával, az iskola és a család szoros összefogásával talpraesett, megfelelő önismerettel rendelkező, értékeiket ismerő és azokat érvényesíteni tudó fiatalokat neveljünk. Szeretnénk, hogy az általunk megfogalmazott nevelési elvek lámpásként kísérjék minden ténykedésünket, bízva abban, hogy az út végére belső értékekké válnak növendékeinkben, és iránytűként állnak mellettük akkor is, amikor nehéz döntéseket kell hozniuk

A képzés folyamán arra törekszünk, hogy biztosítsuk tanulóink optimális személyiségfejlődését. Feladatunknak tartjuk, hogy a jártasságokat, alapkészségeket, képességeket, kompetenciákat erősítsük. Minden diákunkban tiszteljük egyediségét, támogatjuk tehetségének kibontakozását, megerősítését, ezzel segítve jó irányú pályaválasztását

Célunk, hogy megmutassuk, hogyan tudják tehetségüket a közösség javára fordítani. Szeretnénk tudásukat, ismereteiket folyamatosan gyarapítani, azt felhasználható, alkalmazható erőforrássá tenni.

Nevelői munkánkat a bizalompedagógia elveire alapozzuk, módszertanunkban a projektszemlélet és a drámapedagógia elemeit is alkalmazni fogjuk. Az oktatás mellett kiemelt célunk az akaratát értékteremtő módon használni tudó, erényekben gazdagodó, a családi életet tisztelő fiatalok nevelése.

Fontosnak tartjuk az énerő formálását, és azt, hogy van lehetőség a tévedésre és a jóvátételre, valamint a bocsánatkérésre és a megbocsátással járó teljes feledésre. Célunk a döntésképességre, ítélőképességre nevelés a belső lelki fejlődésre, mozgásokra építve, az észlelés vezetésével. Képesek legyenek gyermekeink elhatározásaik következményét felmérni, viselni, és így megalapozzuk, hogy majd felnőttként önálló, megküzdött, morálisan érett döntéseket tudjanak hozni.

A diákok aktív szerepvállalására építve tervezzük az iskolai közösségi élet szervezését, a közösségben rejlő erő megmutatását, átélését, a szociális érzékenységük fejlesztését. Nevelési-oktatási tervünk sikerének záloga, hogy gondot fordítsunk diákjaink és dolgozóink lelki egészségének megőrzésére egyaránt. Olyan megerősítő, támogató környezet kialakításán dolgozunk, melyben napról napra tudásunk és képességeink legjavát tudjuk az iskolai közösség szolgálatába állítani. Jókedvű iskolát szeretnénk építeni, ahol az ismeretek és élmények hálójának kialakítását, a funkcióba helyezett tudás megszerzését segíti az összefüggések feltárása, az érzelmeket nyújtó, emberközpontú nevelés, a sok mozgás és a folyamatos fejlesztő játéktanítás.

Tanáraink nemcsak stabil keresztény értékrendjükkel és szaktárgyi tudásukkal mutatnak irányt a tanulóknak, hanem a folyamatos fejlődésben és megújulásra való készségben is példaként szolgálnak.

Céljaink elérésének aktív részesei a szülők, akik a gyermekek elsődleges nevelői. Nevelési, tanítási tervünk akkor lehet sikeres, és szolgálja a felnövekvő generáció érdekeit, ha ebben a nevelőtestület és a szülők szorosan együttműködnek. Hangsúlyos feladatunk a közösségépítés, családjaink és egyházközségeink támogatása, a közöttük lévő kapcsolat erősítése. Szeretnénk a városban kovászként működni, az evangélium örömhírét hirdetni.

https://kkdk.hu/

2120 Dunakeszi Táncsics utca 4-6.

Tel: 06 27/222-242

Szent Erzsébet Katolikus Iskola – Isaszeg

nyitotta meg kapuit. Intézményünkben igyekszünk az organikus pedagógia szemléletében élni. Bár sokat kell még fejlődnünk, hogy elmondhassuk magunkról, hogy mi organikus iskola vagyunk, van pár tapasztalatunk és jó gyakorlatunk, amiket az előadásunkban megosztunk a résztvevőkkel. 2117 Isaszeg, Templom u.72.tasnadimarti@gmail.com, https://www.facebook.com/katolikusiskolaisaszegen 06208232542 tasnadimarti@gmail.com, 06208232542

Szent Ferenc Tanyaóvoda – Mány

Az óvoda a test és a lélek nevelésének színtere legyen. Abban szeretné segíteni a gyermeket, hogy az képességeit felismerje, értékelje és a legjobban kibontakoztassa.
A nevelés fő eleme az utánzás. A tanulás alapja óvodás korban a szülői és óvodai nevelői példa. A növekedő gyermeket csak egy szintén növekedésben lévő személy tudja vezetni, ezért a szülők és a nevelők első sorban magukat neveljék.

Önállóságra nevelés: cél, hogy a gyermek önállóan oldja meg amire képesnek érzi magát, a nevelő feladata ehhez inspiratív környezetet teremteni. A gyermeket hagyni kell, hogy saját maga tapasztalja meg korlátait.

Tanya-nevelés: a tanya-óvodában a gyerekek mindennapjainak része egyrészt, hogy szemlélhetik az állatokat és növényeket, másrészt a nevelővel együtt tevékenyen részt vesznek a mindennapi gondozásukban.

Mindenféle időjárási körülmények között a természetben eltöltött idő: szabad játék, irányított tapasztalás/szolgálat, beszélgetés, mese, művészeti tevékenység teszi ki a mindennapokat.

Érzékszervi nevelés a tapasztalás alapja, ehhez teremtsen az óvoda megfelelő környezetet. Fontos olyan környezet létrehozása, amely természetes anyagaival a gyermek minél több érzékszervét megérinti, minimalizálja a hulladékot és újrafelhasználásra ösztönöz. Eszközök: a játékok természetes anyagokból készüljenek, nyitott végű játékra inspirálják a gyereket. A gyermekek által használt kerti és konyhai eszközök valódiak legyenek.

Ritmusok fontossága: napi, heti, éves szinten. Fontos a természet éves körforgásának és az ünnepek ritmusának megélése.

Az óvodában a különböző korcsoportok vegyesen vannak mert a gyerekek individuális fejlődését ez teszi leginkább lehetővé. Minden gyerek más ütemben fejlődik. Az óvodaérettség, illetve a délutáni óvodai programon való részvétel eldöntésénél ezt figyelembe kell venni.

Művészeti nevelés a természet kincsestárával inspirálja a gyereket az önkifejezésre (természet-művészeti program).

“Az otthon legyen az, amihez hozzátesz az óvoda” Fontos, hogy a szülők/család együtt munkálkodjanak a pedagógussal. Ennek egyik megnyilvánulásaként a szülők határozott szerepet vállalnak az óvodai élet szervezésében (pl. ünnepek, közösségi események, tárgyi környezet kialakítása).

https://www.szftanyaovi.hu

szorenyiimola@gmail.com

szftanyaovi@gmail.com

Keresztény szellemiségű intézmény, ahol jelen van az óvoda, az általános iskola, a művészeti iskola és a kollégium is, ahol a gyermekek minden korosztályával foglalkozhatunk. Az intézményegységekben így egymást erősítve tudjuk fejleszteni az értelmi és érzelmi intelligenciát is.

Fontosnak tartom, hogy az intézményből olyan gyermekek kerüljenek ki, akik biztonságos közegben nőttek fel, erős keresztény gyökereik vannak és olyan belső motivációk növekedjenek bennük, melyek segítik őket a további boldogulásban.

https://www.cnkpecs.hu
edithelstab@gmail.com
helstab.edit@cnkpecs.hu

A keresztény hagyományokban gyökerező, a klasszikus emberi értékekre épülő, mégis modern, életközeli  normákat szeretnénk fiataljaink elé állítani. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink az iskolából kilépve is képesek legyenek alkalmazkodni a változó társadalmi viszonyokhoz, helytállni a globalizálódó világban. Célunk, hogy megfelelő önismerettel rendelkező, értékeit ismerő és azokat érvényesíteni tudó fiatalokat neveljünk.

Felismerve az ifjúság sajátos problémáit, szeretnénk segíteni tanulóinkat azok megoldásában, hogy megtalálják saját válaszaikat a kérdéseikre. A megfogalmazott elvek lámpásként kísérik minden ténykedésünket, bízva abban, hogy az út végére belső értékekké válnak növendékeinkben. Segítik őket kiegyensúlyozott, harmonikus felnőtt életükben, iránytűként állnak mellettük akkor is, amikor nehéz döntéseket kell hozniuk.

A képzés folyamán arra törekszünk, hogy biztosítsuk tanulóink optimális személyiségfejlődését. Feladatunknak tartjuk, hogy minden diákunkban tiszteljük egyediségét, segítsük tehetségének kibontakozását, megerősítését. Megmutassuk, hogyan tudják tehetségüket a közösség javára fordítani. Szeretnénk tudásukat, ismereteiket folyamatosan gyarapítani, azt felhasználható, alkalmazható erőforrássá tenni. Nevelői munkánkat a bizalompedagógia elveire alapozzuk, módszertanunkban a projektszemlélet és a drámapedagógia elemeit is alkalmazni fogjuk. Az oktatás mellett kiemelt célunk az akaratát használni tudó, erényekben gazdagodó, a családi életet tisztelő fiatalok nevelése.

A diákok aktív szerepvállalására építve tervezzük az iskolai közösségi élet szervezését, a közösségben rejlő erő megmutatását, átélését, a szociális érzékenységük fejlesztését. Oktatási-nevelési tervünk sikerének záloga, hogy gondot fordítsunk diákjaink és dolgozóink lelki egészségének megőrzésére egyaránt. Olyan megerősítő, támogató környezet kialakításán dolgozunk, melyben tudásunk és képességeink legjavát tudjuk az iskolai közösség szolgálatába állítani napról napra. Tanáraink nemcsak stabil értékrendjükkel és szaktárgyi tudásukkal mutatnak irányt a tanulóknak, hanem a folyamatos fejlődésben és megújulásra való készségben is példaként szolgálnak.

Céljaink elérésének aktív részesei a szülők, akik a fiatalok elsődleges nevelői. Nevelési, tanítási tervünk akkor lehet sikeres, és szolgálja a felnövekvő generáció érdekeit, ha ebben a nevelőtestület és a szülők kapcsolata szorosan együttműködő.

http://verka.hu/

prehoda.eva@verka.hu 06305109282

igazgato@verka.hu 06305109282

INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK

Magyar Schönstatt Családmozgalom

A család az öröm egyik forrása, az áldozatos szeretet bölcsője, az eredeti, érett személyiség nevelésének-növelésének legfontosabb helye, a társadalom és az egyház alapsejtje. A Schönstatt Családmozgalomban ezért arra törekszünk, hogy a családok fundamentumát, a házaspárokat erősítsük az Istennel és házastársukkal való szeretetkapcsolat elmélyítése által. A szülők egymás iránti növekvő, tökéletesedő szeretete és egyetértése formálja a család légkörét. Igyekszünk gondoskodni arról, hogy gyerekeink megtapasztalhassanak valamit a mennyországból, az isteniből és így felvértezettek, erősek legyenek, amikor kimennek a világba.

Keressük „Isten ujját” az életünkben. A bennünket körülvevő személyek, a körülöttünk zajló események és a kor hangja által üzen és szólít bennünket Isten. Igyekszünk Őt meglátni, és tenni, amit kíván tőlünk.

Együtt élünk az egyházi évvel, sok mindent megünnepelünk. A családok igyekeznek lélekkel áthatott szokásokat, ünnepeket meghonosítani, a hétköznapokat imádsággal átszőni.

Első a saját család. Elsősorban értük tartozunk felelősséggel. A házaspárok létükkel apostolkodnak, és felelősségteljes döntést hozva olyan mértékben vesznek részt a mozgalom és az egyház életében, hogy emellett családjukat ne hanyagolják el.

A gyerekekkel együtt megyünk lelkigyakorlatra (családnapokra), ahol a reggeli szentmisét követően délelőttönként a szülők két előadást hallgatnak meg a házasságra vonatkozó kérdésekről és a gyereknevelésről. Ezalatt fiatalok játszanak, kirándulnak a gyerekekkel.

Családcsoportokban havonta egyszer találkozunk. Az általában 4-5 házaspárból álló családcsoportok a családnapok anyagát dolgozzák fel. Páronként kiválasztják, hogy mi az, ami a férjet és feleséget „megérintette”, és ezt igyekeznek megvalósítani a hétköznapokban. Őrzik kapcsolatuk intimitását, annyit osztanak meg a többiekkel, amennyi egységüket nem sérti.

Szeretetszövetséget kötünk a Szűzanyával. Amikor egy család bensőséges kapcsolatba kerül a Szűzanyával, meghívja őt a házába. Elhelyezik otthonukban a Háromszor Csodálatos Anya képét, háziszentélyt alakítanak ki, és kérik a Szűzanyát, telepedjen le náluk, vonzza magához a szíveket, nevelje őket. A kérés nem egyoldalú, a Szűzanya is kér ajándékot, elsősorban azt, hogy ajándékozzuk meg Őt az egymás és gyermekeink iránti szeretetünk tetteivel. Odaajándékozzuk magunkat neki, Ő pedig magát ajándékozza nekünk. Elsősorban a Szűzanya, a nagy nevelőnő teszi megvalósíthatóvá mindezeket. A Szűzanya az Atyához vezet, Márián keresztül Jézushoz érkezünk. Azon az úton kell Istenhez jutnunk, amelyen Isten az emberekhez jött. Az út neve: Mária.

evatom91@gmail.com

http://csaladok.schoenstatt.hu

Magyar Cserkész Szövetség

A cserkészet önkéntes, vallásos, pártpolitikától független ifjúsági mozgalom, amely nyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint vallási meggyőződéstől függetlenül. A cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalma. A világ több mint 200 országában 50 millió cserkész dolgozik egy közös célért: segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőttekké váljanak. A MCSSZ tagja a Cserkészmozgalom Világszervezetének (World Organziation of the Scout Movement), amely az ENSZ tanácsadó tagja. Az MCSSZ több mint 200 csapatában több mint 14 ezer cserkész tevékenykedik, az ország minden megyéjében.

Küldetésünk

A magyarországi cserkészmozgalom célja, hogy a társadalmat olyan életrevaló, elkötelezett, felelős, egészséges polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által az Isten felé növekedjenek. Ennek érdekében életmodellt nyújtunk, illetve ifjúságnevelést végzünk önkénteseink segítségével. Magyarországon a helyi közösségekkel együttműködve 7 éves kortól mindenki számára nyújtjuk ezt, aki nyitott elveinkre és közössége életében tevékenyen részt vállal.

A cserkészet…

Köszönés és jelszó

A cserkész jelszót – „Légy résen!”’ – számtalan nyelven több millió cserkész használja. A cserkészek egymással bal kézzel fognak kezet, jobb kezük három ujját tisztelgésre emelve. Ez a három ujj jelképezi kötelességeiket Istennel, hazájukkal és embertársaikkal szemben. A magyar cserkészek sajátossága a „Jó munkát!”’ köszönés.

https://www.cserkesz.hu

Nagyító – Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése – Alapítvány

Küldetésünk:

Tudatosan és felelősen végzünk személyiség- és közösségfejlesztést az ifjúság hasznára és a nagyítósok örömére, épülésére, valamint szakmai műhelyt teremtünk az ifjúságsegítők számára magyarlakta területeken alázattal Isten dicsőségére. A Nagyító Alapítvány elsősorban középiskolásoknak tart iskolán kívüli személyiség- és közösségfejlesztő bentlakásos programokat. Tréningjeink témái: önismeret, kommunikáció, szerelem-párkapcsolat, tolerancia, pályaválasztás, közösségfejlesztés, szenvedélyek és függőségek. Tréning gyakorlatainkon, játékainkon keresztül a társas készségeket fejlesztjük kis- és nagycsoportos keretek között. Programjainkat osztálykirándulások alternatívájaként kínáljuk, ahol a résztvevő serdülők személyiségfejlődése jótékony hatással van az osztályközösségre is. Önkéntességre és szakmai gyakorlatra is terepet biztosítunk mindazok számára, akik a csoportvezetésben szeretnének tapasztalatot szerezni. A Nagyítósok motivált, pedagógiai és segítő ambíciókkal rendelkező, képzett közösség. Csoportvezetőink munkáját támogatjuk szakmai műhelyekkel, játékgyűjteményeinkkel és tréner akadémiai képzési rendszerünkkel.

6721 Szeged, Pusztaszeri u. 22, vikor.csaba@nagyito.hu; +36 20 3294854

vikor.csaba@nagyito.hu; +36 20 3294854

www.nagyito.hu

Szentjánosbogár Közösség

A Szentjánosbogár egy keresztény katolikus Szent Ignác-i lelkiségű közösség, ami mára országos méretűvé nőtte ki magát. Közhasznú egyesület formájában működik, a Jezsuita rend támogatásával.

Minden évben több gyerek- és kamasztábort, ifjúsági tábort tartunk, emellett van még a felnőtt vezetők és a családos Bogarak tábora. Évről-évre vezetőképzőt tartunk a felnőtt kor küszöbét átlépő Bogarak számára, akik aztán nyáron csoportvezetőként szolgálnak.

Közösségünk tagjai évközben több esemény alkalmával találkoznak – a Szentjánosbogár bálokon, lelkigyakorlatokon, Rajzáson, Métabajnokságon, iskolai lelkigyakorlatokon, és más egyéb alkalmakon. Mindezek megszervezése a Szentjánosbogár Iroda és a Bogárvezetők közös feladata. Fontos alap, hogy az Iroda koordinátorain kívül a közösségben mindenki önkéntes alapon, ingyen végzi a vállalt feladatait, az “ingyen kaptátok, ingyen adjátok” evangéliumi elv szerint. Szeretnénk úgy világítani a világ sötétségében, mint a szentjánosbogarak – ez a nevünk értelmezése.

Idővel összesítettük azokat a tapasztalatokat, amelyeket az évek során a gyerekekkel való kapcsolatainkban szereztünk, ezekből megszületett a sajátos csoportvezetői szemléletünk, amelyet “Bogárpedagógiának” nevezünk. Alapja a játék és annak különböző feldolgozási módjai. Gyűjtjük és fejlesztjük a játékokat, könyv formájában meg is jelentettük ezeket, hasonlóképpen, mint az énekeket, amelyek fontos részét képezik minden eseményünknek.

Legfontosabb törekvésünk, amelyet a saját életünkben és a gyerekekkel való kapcsolatainkban előtérbe helyezünk – a mindennapi kereszténység. A közösségben, személyes szeretetkapcsolatokban megélt ígérete Isten Országának.

www.szentjanosbogar.hu

Iskolakertekért Alapítvány

Az Iskolakertekért Alapítvány 2015-ben alakult az óvoda- és iskolakertek magyarországi ernyőszervezeteként, az Iskolakert-hálózat szervezője és koordinátora. Az iskolakertekről úgy gondolkodunk, mint az oktatás és nevelés egy lehetséges helyszínéről és eszközéről. Olyan tevékenységrendszerrel tudjuk kialakítani, majd körül venni a kertünket, amelyekkel a gyereknek közvetlen kapcsolata alakul ki a természeti környezettel (benne a növényekkel, állatokkal, embertársaival és önmagával), amelyben megtanul alkalmazkodni, megoldani, tervezni, kivárni… Együttműködni és elfogadni. Az iskolakertek mentén számtalan tematikus kapcsolódási lehetőség nyílik, a lehetőségek tárháza végtelen, tőlünk függ milyen mértékben tudjuk ezt kihasználni. Műhelyünkkel az óvoda- és iskolakertek színes világába szeretnénk betekintést nyújtani. Várunk mindenkit szeretettel!

info@iskolakertekert.hu, 30/321-5653 (Pauliczky Nóra)

www.iskolakertekert.hu

Mesepedagógia – Bajzáth Mária

A mese és a mesepedagógia mint szeretetnyelv Miért mesélünk ősidők óta? Mi történik mesehallgatás közben? A mesélés hatásai. A népmese a nevelés táltosparipája, a sokoldalú, természetes fejlesztés eszköze. A mesélés mint öröm és élményalapú tudásátadás

A mese és a mesepedagógia mint szeretetnyelv

Bajzáth Mária mesepedagógus, a Népmesekincstár Mesepedagógia Műhely szakmai vezetője tanító, tanár, neveléstudományi bölcsész, a Népmesekincstár mesepdagógia módszer kidolgozója, a Népmesekincstár könyvsorozat szerzője.

info@mesepedagogia.hu marcsi@merit.hu 06307892710 06205445544

www.mese.mesepedagogia.hu

Boldogabb családokért Családi Életre Nevelés (CSÉN)

Feltöltés alatt…

Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület és Életünk a család! NK Kft.

Családi Életre Nevelés a JÖVŐ CSALÁDJAIÉRT, „Boldogabb családokért”® CSÉN program iskolai lehetőségek – akkreditált pedagógusképzések. Van-e helye a családi életre nevelésnek az iskolában? Mi több mint 30 évvel ezelőtt erre IGEN-nel válaszoltunk. Így alakult ki a természetes fogamzásszabályozás ismereteinek terjesztéséből, a felvilágosító órákból fokozatosan a „Boldogabb családokért”® Családi Életre Nevelés (CSÉN) Programunk. Szemléletmódunkra jellemző: …elgondolkodtatás, rávezetés, személyesség, érintődés, partnerség, tapintat, fontos, hogy ne ítélkezzünk, ne minősítsünk… Így szeretnénk érett személyiségeket nevelni, akik alkalmassá válhatnak felelősségteljes, érett kapcsolatokra.

Családi Életre Nevelés a JÖVŐ CSALÁDJAIÉRT

6000 Kecskemét, Pelikán u. 17.; hortobagyi.nagy@gmail.com; +36-30-9959-960

hortobagyi.nagy@gmail.com; +36-30-9959-960

www.holnaphonlap.hu

Eldobogó Lovas Iskola

Ahol az organikus pedagógia és az organikus lovarda találkozik „Csináld másképp, mint mások!” – Csontó Zoltán mottója, aki megérzésére hallgatva alapította meg az első organikus lovardát a Balaton-felvidéken. Az Eldobogó Lovas Iskolában szerves egységet alkot a lovak tartásmódja, természetes kiképzése és a lovaglás oktatása, ezáltal mélyreható személyiségformáló hatása van emberre és lóra egyaránt. Az előadásból megtudhatjuk, hogy miben különbözik egy organikus lovarda a hagyományos lovardáktól, miben rejlik különleges fejlesztő hatása.

zoltan.csonto65@gmail.com tel.: 70 319 3465

www.eldobogo.hu

Pitypang Egyesület

Közösségünk húsz éve dolgozik együtt. Elsődleges célunk egy olyan közösség kialakítása, ahol az elfogadás, a kölcsönös támogatás, a szeretet az alapja az életünknek. A sport, a játék, az ismeretszerzés, a közös munka jegyében szervezett foglalkozásaik, szakköreik és táboraik mind e cél felé mutatnak.

megoldas97@gmail.com 20/3139638